Blog thema-avond Leiding door de Heilige Geest

Door Simone Heemskerk

 

Er werd mij gevraagd een blog te schrijven over de thema-avond met Piet en Marijke Punt. Dit echtpaar vertelde ons hoe ze hun leven hadden laten leiden door Gods Geest. Voor hen betekende dit dat ze met hun gezin naar Bolivia vertrokken om een kinderhuis op te richten. Oei, dacht ik. Dat is alweer bijna twee maanden geleden. En ik heb nu wel gezegd hoe inspirerend ik deze avond vond, maar is dat wat er verteld werd echt blijven hangen? Of heb ik het in een laatje gestopt, bij al die andere mooie woorden die mij ooit gegeven zijn?
Gesloten laatjes kunnen ook weer open. Dus ik open dat laatje in mijn hart en hervind wat ik eigenlijk allang gevonden had. Opnieuw denk ik aan de rust en de blijdschap waarmee ik die avond naar huis ging. Omdat deze mensen uitstraalden dat wanneer je Gods weg volgt, Hij jou het hele pad zal omringen met zijn heerlijke nabijheid. Het getuigenis van deze mensen maakte dat ik eraan herinnerd werd dat God daadwerkelijk te vertrouwen is.
Langzaam herinner ik mijzelf hoe Piet vertelde over het moment dat hij het idee kreeg dat ze de zending in moesten. Marijke ervaarde dat precies hetzelfde. Maar hoe en waarheen precies? Piet en Marijke waren bereid te gaan waar God hen heen zond. Geduldig bleven ze wachten. Vasthoudend aan hun roeping, terwijl ze het ‘hoe en waarheen’ biddend aan God overlieten. Hiermee stelden ze zichzelf volledig afhankelijk op van God. Ze leefden na wat Spreuken 3:5-6 beschrijft: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.’
Geduld is een schone zaak, zeker in Gods Koninkrijk. En het wordt beloond. Na veel gebed werden zowel Marijke als haar dochter gewezen op een land waar ze heen moesten gaan. Het bijzondere was dat dit bij allebei op een hele andere manier gebeurde en ze dit niet wisten van elkaar. God wil tegen iedereen spreken, maar dat doet hij niet tegen iedereen op dezelfde manier. Het is vooral belangrijk dat je jezelf biddend open blijft stellen voor zijn Geest.
Het werd Bolivia. Het was een lange weg, maar uiteindelijk richtte ze daar het kinderhuis Casa de Esperanza op. Naast mooie momenten, waren er ook moeilijke momenten. Maar vol overtuiging wilden ze Gods weg volgen, ook wanneer dat niet makkelijk was. Dat schrok mij af. Kan God dingen van je vragen die verschrikkelijk moeilijk zijn? Hij heeft toch ons geluk voor ogen? Een mede-Netwerker sprak mijn gedachten hardop uit. Ze vroeg Marijke en Piet hoe dit zat. Hun antwoord was geruststellend. Ja, Gods weg kan inderdaad moeilijk zijn. Maar juist op die uitdagende weg zul je ook zijn vreugde vinden.
Op dat moment dacht ik aan die keren dat God mij zijn vreugde gaf, juist wanneer het pad waarop hij mij wilde leiden veel te stijl leek te zijn. En ik zag het ook bij hen. Hoe zij uitstraalden dat het echt waar is, wat Psalm 16 schrijft over de overvloedige vreugde die we mogen vinden in zijn nabijheid. En toen wist ik het echt heel zeker. Ja, we mogen vol vertrouwen met God op pad gaan. Als we ons biddend openstellen voor hem zal zijn Geest ons in wijsheid lijden, en ons bovendien elke stap vergezellen met zijn vreugdevolle nabijheid. Die avond ging ik naar huis met een hart vol van verlangen om op Gods weg te gaan. Nu ik daaraan terugdenk, moet ik bekennen dat het weer wat gezakt is allemaal. Dus ik pak een grijs potlood en schrijf het op het randje van mijn laptop: ‘Ga Gods vreugdevolle weg’. Zo, dat laatje gaat voorlopig niet meer dicht.

Sprekersavond Vriendschap


Geschreven door Jorieke. Op de eerste thema-avond kwam Ruth Six spreken over ‘Vriendschap in de Bijbel’. Avonden over relaties gaan heel vaak over romantische relaties, terwijl een groot deel van onze relaties toch vriendschappelijk zijn. Het was interessant hoe Ruth de moderne psychologie over vriendschap koppelde aan de Bijbel. Om wederzijdse bloei in een vriendschap mogelijk te maken, zijn er drie dingen nodig: kwetsbaarheid, consistentie en positiviteit. Dan kunnen beide personen groeien door de vriendschap. Een mens is sinds de kennis van goed en kwaad op zoek naar zekerheid in zichzelf, terwijl dit niet is hoe de mens geschapen is. We zijn namelijk geschapen om in verbondenheid met God en de ander te leven. Dit werd gekoppeld aan de gelijkenis van de Verloren Zoon, hoe God constant op zoek is naar de verbinding met mensen. Juist door de kwetsbaarheid van de Verloren Zoon (en van ons) kon er weer verbinding tot stand komen met de Vader. Wanneer je kwetsbaar bent, kun je dichter bij God komen en die kwetsbaarheid laat mensen ook weer dichter bij jou komen. Doordat jij kwetsbaar geliefd bent door God, kun jij anderen oprecht liefhebben. Om kracht te halen uit kwetsbaarheid is wel een vertrouwenssprong van onze kant nodig. We sloten dan ook af met het nummer: “‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede leeft in mij. ‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij!’.”

Thema-avond Geestelijke strijd

Geschreven door Loïs van Wingerden

 

Vanuit de Bijbel zien we dat er een geestelijke strijd gaande is tussen licht en duisternis. Hoe ziet die strijd eruit en wat is onze rol daarin als christen? Op 8 mei gaf Jonathan Kroeske aan de hand van de bijbel op een verhelderende manier antwoord op deze vragen. Daarnaast werd door Ashvien Jitan een persoonlijk getuigenis gegeven. Ashvien is bekeerd vanuit het hindoeïsme en heeft daarin de realiteit van de geestelijke machten ervaren.

 

Jonathan start de avond bij het verhaal van de zondeval.[1] Adam en Eva leefden in het paradijs in een perfecte relatie met God, totdat de duivel hier een einde aan maakte. In onze tijd is de duivel nog steeds actief; hij hanteert de volgende strategieën:

1)      Misleiding: De duivel verdraait Gods woorden om God in een kwaad daglicht te zetten.

2)      Verleiding: De duivel prikkelt een bepaalde trots: het verlangen in de mens om gelijk te worden aan God.[2]

 

Wat wil de duivel bereiken? Het doel is om de mens te roven uit de gehoorzaamheid aan God. Onze ‘gehoorzaamheid’ is een vorm van aanbidding. God zegt dat gehoorzaamheid beter is dan brandoffers.[3] De mens is oorspronkelijk gemaakt om te heersen over de schepping, vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen.[4] God zegt tegen de duivel: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad en dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.[5] Jezus is het zaad van de vrouw en heeft uiteindelijk de kop van de duivel vermorzeld. Jezus heeft gezegevierd over de duivel. De duivel heeft Jezus aan het kruis gekregen, maar doordat Jezus de dood overwon is de kop van de duivel vermorzeld. De duivel zal uiteindelijk tot in eeuwigheid naar de hel veroordeeld worden. Hij zal er echter alles aan doen om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in zijn val.

 

Wat was de voornaamste reden dat Jezus naar de aarde kwam? Jezus moest mens worden, omdat de eerste Adam door ongehoorzaamheid aan God, de sleutels aan de duivel had verspild. Jezus kwam om de heerschappij die de duivel had gekregen, terug te geven aan de mensen. Jezus wordt niet voor niks door Paulus de laatste Adam genoemd.[6] Jezus stierf en heeft de sleutels van de dood, van de duivel ontnomen. Na zijn opstanding geeft Jezus deze autoriteit aan zijn volgelingen. Hij geeft zijn volgelingen de opdracht om erop uit te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken.[7]

 

Vervolgens vertelt Ashvien over zijn bekering vanuit het Hindoeïsme. Op z’n viertiende ging Ashvien op zoek naar de waarheid. Hij bracht eens een bezoekje aan de kerk en daar ontstond het verlangen om wekelijks naar de kerk te blijven gaan. Toen hij tijdens een van de daaropvolgende kerkbezoeken een ondefinieerbare/bovennatuurlijke warmte ervaarde, was het duidelijk dat hij Jezus, de waarheid, gevonden had. Hij gaf z’n hart aan God en liet laten dopen. Zijn zus zag een positieve verandering in hem, en werd ook christen. Van kinds af aan hoorde zijn zus onrust in haar hoofd. Toen Ashvien een keer voor haar bad, begon ze te beven en Ashvien voelde dat er iets aan de hand was. De tekst ‘Niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest’[8] kwam in zijn gedachten. Toen zijn zus deze tekst niet kon herhalen, was het duidelijk dat zij een demon in zich had. Ashvien begon voor haar te bidden. Er kwamen twee mannen de kamer binnen en met een bovennatuurlijke kracht sloeg zijn zus deze mannen aan de kant. Deze bovennatuurlijke kracht die zich in mensen manifesteert is ook terug te vinden in de bijbel.[9] Op het moment dat Ashvien de woorden “Zwijg, stil en vaar uit haar in de naam van Jezus” uitsprak, viel zijn zus als een zoutzak neer. Vanaf die dag is z’n zus stabiel geworden en is de onrust uit haar hoofd verdwenen. Uiteindelijk is het hele gezin tot geloof gekomen en is er rust en vrede gekomen in huis.

 

Gedurende de avond werden er veel interessante vragen gesteld; Waar komt het kwaad vandaan? Heeft de duivel nog steeds macht? Hoe komt het dat geestelijke strijd meer zichtbaar is in evangelische stromingen? Is Jezus voor iedereen gestorven? Gaan er werkelijk mensen naar de hel? Aan de hand van de bijbel was er ruimte voor opbouwende discussies en antwoorden. Ieder mens kan de duivel macht geven op een bepaald gebied in zijn/haar leven. Hierdoor kun je op dit gebied gebonden zijn en een deel van je vrijheid verliezen. Jezus heeft ons, door zijn sterven aan het kruis, de kracht gegeven om in overwinning te leven. Wij kunnen zelf kiezen hoeveel ruimte we geven aan de Heilige Geest. Hoe meer ruimte de Heilige Geest krijgt in ons leven, hoe meer vrijheid hij door ons leven wil geven aan andere mensen. Hoewel we strijd kunnen ondervinden in dit leven, heeft Jezus ons de kracht gegeven om in vrijheid te leven!

 

[1] Genesis 3.

[2] Genesis 3:5.

[3] 1 Samuël 15:22.

[4] Genesis 1: 28 en 9:1.

[5] Genesis 3:15.

[6] 1 Korinthe 15:45.

[7] Mattheus 28:18-20.

[8] 1 Korintiërs 12:3.

[9] Markus 5:1-20.

Gespreksavond thema seksualiteit

Geschreven door Henriët Graafland.

Na aanleiding van de vorige avond over seksualiteit (zie eerdere blog), kwam Wilbert de Weerd nog een keer langs om het thema seksualiteit uit te diepen, samen met zijn collega Jantine. Eerst werd er een korte samenvatting gegeven over wat er vorige keer besproken was. Het thema hechting kwam opnieuw terug, maar niet per se in de context van pornografie. Volgens Wilbert zoekt ieder mens naar emotionele hechting en als ouders, partners of vrienden dat niet bieden, keert de mens zich meestal naar materiële zaken zoals carrière, pornografie, gokken etc. om daar troost uit te halen na pijn of verdriet. Deze dingen stellen immers nooit teleur omdat ze altijd beschikbaar zijn. Dit ziet Wilbert al terug in Genesis 3, waar de mens zich achter bomen verstopt voor God nadat ze de regels gebroken hebben en zich voor Hem schamen.

Hoe ziet een relatie tussen man en vrouw er dan uit waarin seksualiteit niet een object is, maar een gezonde emotionele verbinding kenmerkt? Hierbij haalde De Weerd Efeze 5 aan, waar Paulus het huwelijk gebruikt als een beeld voor de relatie tussen Christus en de gemeente. Paulus noemt hier een behoorlijk lijstje op van zaken die de man geregeld heeft voor de vrouw en daartegenover wordt er maar één ding van de vrouw gevraagd: onderdanigheid. Hoewel er nogal wat discussie was over de interpretatie van deze tekst en de toepasselijkheid van dit beeld op de huidige tijd, was er later tijd genoeg om elkaar op deze stellingen te bevragen. Hoeveel fleurt een man daadwerkelijk op van een vrouwelijk complimentje, het gevoel nodig te zijn voor haar? Liegen vrouwen altijd als ze tegen hun vriend zeggen dat ze het prima vinden als hij porno kijkt? Maar ook andere vragen kwamen aan de orde, nadat de mannen en vrouwen eerst uit elkaar waren gegaan om vragen aan elkaar te stellen. Herken jij dat je je schuldig voelt als je te ver gaat op het gebied van seksualiteit? Geef jij je grenzen aan als je je niet veilig voelt? Hoe ga je om met seksualiteit als je nog nooit een relatie hebt gehad?

Na het persoonlijke verhaal van Jantine over haar relatie met haar man was het goed om zo met elkaar het gesprek aan te gaan en openheid en ruimte te bieden aan vragen waar meer mensen mee blijken rond te lopen dan je denkt. Dat bleek des te meer op de borrel, waar het gesprek nog lang doorging op het thema van de avond en de discussie over gender en nature/nurture pas goed gevoerd werd.

Rationele argumenten & geloven

Geschreven door Elianne de Jong.

‘De natuurlijke aanleg die begint bij kinderen wordt in onze maatschappij op zoveel gebieden gecultiveerd, maar wanneer het op geloven en religie aankomt wordt er aangestuurd op het afleren ervan.’

‘Uit religie zie je slechtheid voortkomen, dus het kan beter niet bestaan. Maar uit gezinnen zien we toch ook zoveel kwaad voortkomen? De meeste trauma’s en pijnplekken die we als mens opdoen, komen vanuit het gezin waarin we zijn opgegroeid. Gezinnen schaffen we toch ook niet af?’

‘Het niet openhouden van alle opties hoort ook bij het volwassen worden. Op geloofsgebied kan het in die lijn ook heel gezond zijn om je ergens aan toe te vertrouwen.’

‘Geloven moet volgens de maatschappij altijd losstaan van de (culturele) afkomst. Maar atheïsme staat daar ook niet los van.’

Een aantal prikkelende uitspraken uit de afgelopen thema-avond met Stefan Paas. ‘Ja, goed punt’, dacht ik vaak. En: ‘wauw, dit voorbeeld is écht goed’.

Voordat hij zijn verhaal begon, vertelde hij dat we als gelovigen al achter staan als het gaat om argumentatie. Status en populariteit bepaalt namelijk hoe sterk je argumentatie moet zijn voordat mensen er in meegaan. De positiviteit van topsport is bijvoorbeeld algemeen geaccepteerd, maar geloven staat veel meer onderaan de ladder.

Geloven is eigenlijk heel gezond. En toen een aantal feitelijke redenen daarvoor. Dit was het begin van de inhoud waarin hij dook op onze thema-avond. Mensen blijken bijvoorbeeld gemiddeld vrijgeviger en kijken meer naar elkaar om. Feiten over gelovige mensen, gewoon om op je in te laten werken.

Daarna ging het verder. Hij maakte onderscheid tussen verschillende opties om te geloven. Bijvoorbeeld het ‘vliegend spaghetti monster’ en een theepot die in het heelal zouden kunnen zweven. Hoewel dit soms zo wordt neergezet, staat dit volgens hem niet op gelijke hoogte met het geloven in een God. Zo heeft de afwezigheid van een eventuele theepot niet bepaald gevolgen voor de wereld en kan men twijfelen aan de ‘scheppende potentie’ van een vliegend spaghetti monster.

God is volgens Stefan Paas niet los te maken van de werkelijkheid, hoewel Hij soms wel zo wordt neergezet. Als een meneer op zolder, die we vrijwel nooit zien en alleen maar beneden komt voor de ‘special effects’. ‘Het is eigenlijk net als met de schrijver van een lied. Wat zou er anders zijn aan een lied als de schrijver er niet was geweest? Natuurlijk was het lied er dan überhaupt niet geweest.’ Zo onlosmakelijk verbonden en verweven is God met de wereld en de mensen die erop leven die Hij heeft gemaakt.

Een herkenbare opmerking vond ik dat Stefan Paas aangaf dat mensen soms kunnen zeggen dat ze het mooi vinden om te geloven, maar terwijl ze dat zeggen te merken is dat ze zichzelf hier te slim of te weldenkend voor vinden. Geloof en God worden op die manier neergezet alsof geloven een soort behoefte-vervuller is. ‘Gelukkig niet!’, dacht ik toen. Dat zou zo goedkoop zijn en maakbaar. De God aan Wie we álles te danken hebben, kan ik juist vertrouwen en mezelf door laten leiden doordat Hij mijn behoeften niet op mijn wenken bedient. Dit laat zijn God-zijn, het ‘groter dan mijzelf’ en ‘almachtige en alwetende’ zien, waardoor Hij het vaak ook daadwerkelijk beter weet dan ikzelf. Welke rol hebben wij als christenen in het bestaan van dit onterechte beeld? Zoals Stefan aangaf, kunnen we hierbij soms ook kritisch naar onze beeldvorming en liederen kijken.

Stefan Paas liet ook ruimte voor het wonderlijke en onverklaarbare van het evangelie. Hoe rationeel je het ook maar wilt bekijken, een God die zelf het lijden op zich neemt gaat zoveel verder dan dat… Soms kun je pas kijken wat er achter een deur zit als je deze open doet.

Gerechtigheid & de Bijbel

Geschreven door Maarten Swaab.

Woensdag 11 maart kwam Michiel Keijts namens International Justice Mission (IJM) spreken in de
Kooikapel. IJM is een non-profit organisatie die onrecht in de wereld probeert te stoppen. Michiel
vertelde eerst dat onrecht de absentie van recht is, en dat dit voor meer dan de helft van de
wereldbevolking de standaard is. Ook kwam hij met een aantal voorbeelden van onrecht, waaronder
voorbeelden van soorten slavernij. Hierna zijn we ingegaan op wat de bijbel zegt over gerechtigheid.
Voor mij was gerechtigheid een van die zo veel dingen die “goed zijn”: barmhartigheid, wijsheid,
liefdadigheid en dat soort mooie eigenschappen. Maar door de gekozen teksten blijkt wat een
fundamentele plek gerechtigheid heeft binnen het christelijke geloof. Hierna bleek ook dat dit ook voor
de wereld fundamenteel is. Zo is liefdadigheid een heel mooi ding, maar als de voedselpakketten niet bij
de mensen komen die ze daadwerkelijk nodig hebben, door corruptie of machtsmisbruik, dan komt er
weinig verandering. Hierna vertelde Michiel over de aanpak van IJM, wat volgens mij neerkomt op het
versterken van het gehele rechtssysteem binnen landen die dit nodig hebben. Waarbij het doel is weer
te kunnen vertrekken als het systeem werkt. We eindigden met een aantal stellingen over dit
onderwerp. Wat ik mooi vond aan de avond was hoe een toch redelijk abstract bijbels aspect:
“gerechtigheid”, zo in de praktijk kan worden gebracht, hoewel ik het nog steeds lastig vind hoe ik dit
zou kunnen toepassen in het mooie veilige Nederland.

Seksualiteit en pornografie

Geschreven door Dionne Los.

Seksualiteit is onder christen een gevoelig onderwerp, en de meningen zijn verspreid. Toch is dit een onderwerp dat belangrijk is om open over te kunnen praten en om eens over in de bijbel te duiken, wat zegt God hier eigenlijk over? Heeft God seks echt alleen voor het huwelijk bedoeld? En hoe kijkt God naar pornografie? Dit zijn twee vragen die in de laatste lezing over seksualiteit besproken werden.

Ik had van te voren niet heel veel verwachtingen van deze avond. Ik heb al vaker lezingen gehad over seksualiteit en dacht niet dat ik nog veel aan deze avond zou hebben. Maar niets was minder waar. De spreker begon de avond met het uitleggen van Gods bedoelingen over een relatie, en legde dit uit aan de hand van wat er in de bijbel staat. Hij zei niet seks is alleen voor in het huwelijk, maar liet ons echt zien hoe God relaties bedoeld heeft en gaf ons zelf de ruimte om hier een mening over te vormen. Ik vond het mooi hoe hij de bijbel bij zijn lezing betrok.

Het tweede deel van de lezing ging over pornografie en hierbij noemde hij veel cijfers en feiten over pornografie en seksualiteit in het algemeen. Ook hier deelde hij Gods hart en pakte de bijbel erbij. Hij legde op een totaal niet veroordelende manier uit hoe pornografie ons een fout beeld geeft van seks, en hoewel velen hier aan verslaafd zijn brengt het vaak alleen maar leegte en eenzaamheid met zich mee. God heeft zoveel meer voor ons.

Hij eindigde nog met een stukje over hechtingen, en de manier waarop je als kind gehecht bent en dat effect heeft op je relaties die je later in je leven zult hebben.

De avond was interactief en hij deelde ook persoonlijke verhalen of verhalen uit zijn hulpverleningspraktijk. Je kon echt merken dat hij een hart heeft voor God en om zijn verhaal te delen en mensen te onderwijzen over hoe God seksualiteit ziet. Het was een erg boeiende avond.

Evolutie?

Geschreven door Simone Heemskerk.

Schepping en evolutie, een onderwerp waar de meesten van ons al vaak over gehoord hebben. Juist daarom was het zo bijzonder dat Gijsbert van den Brink hier weer een heel nieuw licht op wist te werpen. Daarbij nam hij de wetenschap uitermate serieus, maar liet hij ook zijn orthodox christelijke geloof niet los.

We stellen op velerlei wijzen ons vertrouwen in de wetenschap. Wanneer we een medische behandeling nodig hebben, maken we het liefst gebruik van de nieuwste technieken. Het zou vreemd zijn op deze gebieden wel vertrouwen te stellen in de wetenschap, en theorieën over een miljarden jaren aarde klakkeloos naast ons neer te leggen. Dit is volgens Gijsbert van den Brink dan ook totaal niet nodig.

God is een persoonlijke God, Hij gaat als het ware op de knieën voor ons. Dit maakt dat Hij de boodschap in de Bijbel zo beschrijft, dat wij dit kunnen begrijpen als mensen. Ook Genesis is op die manier geschreven. We hoeven niet elk woord letterlijk op te vatten, maar we moeten op zoek gaan naar de waarheid die God door deze woorden tot ons wil brengen. Het gaat om de boodschap.

Dit laat meer ruimte over voor interpretatie. Bijvoorbeeld over het lijden van dieren. Velen zijn opgegroeid met het idee dat dit ontstaan is door de zondeval. Het is echter moeilijk hier aan vast te houden. Neem bijvoorbeeld leeuwen, die zijn qua bouw duidelijk afgestemd op het verslinden van een prooi. Nergens in de aarde zijn fossielen gevonden die duiden op een overgang tussen een leeuw als planteneter naar een leeuw als vleeseter. Hieruit zou je kunnen concluderen dat de dood van dieren er al was voor de zondeval.

Een ander onderwerp dat naar voren kwam, was het ontstaan van Adam en Eva. In Genesis wordt beschreven hoe God hen op de zesde scheppingsdag voort laat komen uit aards stof en Goddelijke adem. Wanneer je puur kijkt naar de boodschap achter de tekst, hoef je dit niet letterlijk te nemen en zou de mens ook door een langzamer ontwikkelingsproces ontstaan kunnen zijn. Dit vermindert niets aan de wonderlijkheid van Gods schepping, het kan juist als erg bijzonder ervaren worden dat God een heel evolutieproces gebruikt om de mens te vormen. De boodschap achter de tekst neem je nog steeds serieus, en het hoeft dus niets te veranderen aan je geloof wanneer je evolutie voor waar aanneemt.

Toch kon Gijsbert van den Brink niet ontkennen dat het geloof in evolutie veel kan doen met je mens- en Godsbeeld. Hij had hier begrip voor en liet je vrij zelf je mening te vormen hierin. Iets wat ik persoonlijk erg fijn vond. Zelf heb ik mijn vragen bij het geloof in evolutie, en er was veel ruimte om dit aan het eind van de avond bespreekbaar te maken. Hoewel deze avond niet direct mijn standpunten over schepping en evolutie heeft veranderd, heeft het mijn beeld over het onderwerp wel verruimd.

Wat zegt de Bijbel over seks?

Het thema van de vorige Netwerk-avond was seksualiteit, naar mijn mening toch wel één van de meest beladen onderwerpen binnen ons geloof. Het is een onderwerp waar de meesten onder ons wel het één en ander van vinden of denken. De meest populaire vragen zijn eigenlijk wel: kan ik seks hebben met mijn partner voor het huwelijk en hoe gaan we om met homoseksualiteit. Vragen waarover we worden geacht een mening te hebben die we het liefst ook nog eens kunnen onderbouwen met degelijke (en Bijbelse) argumenten.  Daarnaast kan het ook een gevoelig thema zijn, bijvoorbeeld als je in een vorige of je huidige relatie al wat verder bent gegaan omdat, naast de beladenheid, ook meer dan eens dat vermaledijde, veroordelende vingertje komt kijken. Ik had van tevoren niet het idee dat er zeer concrete, gefundeerde antwoorden kwamen op bovenstaande vragen maar was vooral erg benieuwd hoe de Bijbel hier tegenaan kijkt omdat ik merkte dat ik daar eigenlijk weinig van wist. 

Geschreven door Jonathan Uzorka.

IMG_5045

Vier relaties

Te gast was ds. Pieter Kleingeld, een erg sympathieke man. Wat mij al erg beviel was dat hij niet “popiejopie” deed, iets waar sommigen nog wel eens de neiging toe hebben, maar juist een goede balans wist te vinden tussen humor en inhoud. En die inhoud was ér. Hij begon met de Bijbel en door iedereen teksten te laten noemen werd het vanaf het begin al erg interactief i.p.v. dat het een soort verkapt hoorcollege werd.

Eén van de zaken die mij het meest bijbleef betrof de vier relaties die we als mens kunnen hebben: onderling met mensen om je heen; geestelijke vriendschap (met goede vrienden/vriendinnen); relatie tussen man en vrouw (waar dus als enige seksualiteit bij komt kijken) en onze relatie met God. Voor mij was dit een nieuw perspectief. Ds. Kleingeld vertelde dat de Bijbel op het gebied van seksualiteit niet zwart-wit is (letterlijk natuurlijk wel) maar dat God ons juist zélf de verantwoordelijkheid geeft. En dat is dan een keuze die we moeten maken op grond van (tradities in de) Bijbelverhalen maar eigenlijk ook met een aantal mensen uit de kerk/vrienden als klankbord. Voor mij haalde dit wel een gedeelte van de druk eraf want er is dus geen 100% goed of fout.

Homoseksualiteit

Gedurende de avond kwamen de vragen over homoseksualiteit. Ook t.a.v. dit onderwerp wist de spreker mij wat te leren. Hij maakte een soort kruistabel met “Gods goede leven” naast “Gods omarming” met daaronder respectievelijk “uitsluiting” en “chaos”. Als wij hameren op “het goede leven” komt daar uitsluiting bij kijken van hen die daar naar onze mening niet aan voldoen en dat is juist iets wat God niet van ons vraagt. In tegenstelling tot dat wij vinden dat de uitgeslotene maar naar God moet gaan, maakt deze uitsluiting van ons juist “overtreders” waardoor juist WIJ Gods omarming nodig hebben en daarvoor zélf naar God toe moeten. God zelf zorgt juist voor die uitgeslotene. Dat vond ik dus oprecht een mooie gedachte, temeer omdat ik vind dat mensen binnen de geloofsgemeenschap buitensluiten een slechte zaak is. Alsof we als schapen onderling maar moeten uitmaken wie wél en wie niet tot de kudde van de Heer mag behoren?!

Keuze respecteren

Uiteraard kun je discussiëren over het begrip eigen verantwoordelijkheid maar ik vind wel dat je op grond daarvan niet moet oordelen over anderen. Als iemand in volle overtuiging en met Gods betrokkenheid daar een keuze in maakt, moet je die keuze respecteren. Afsluitend vond ik de avond erg geslaagd en is deze wat mij betreft absoluut voor herhaling vatbaar omdat ik (en waarschijnlijk met mij vast anderen ook) nog veel meer vragen heb hieromtrent en die vragen zie ik graag beantwoord worden door dezelfde spreker. Daarnaast biedt zo’n avond ook altijd wel een ingang om hier onderling over te praten; iets wat naar mijn mening bij Netwerk nog te weinig gebeurt en veel vaker mag gebeuren.